wordpress调用最新留言的方法

 • 2016-4-21 10:38
 • PHP二次开发
 • 阅读(2486)
 • 评论(0)
 • 来源:互联网
 • 摘要: 下面是我之前在一个Wordpress主题中代到的最新留言代码,具体也记不得是哪个主题了。该代码直接调用数据库显示一份最新留言。其中 LIMIT 10限制留言显示数量。绿色部份则是每条留言的输出样式。 ?php global $wpdb; ...
  下面是我之前在一个Wordpress主题中代到的最新留言代码,具体也记不得是哪个主题了。该代码直接调用数据库显示一份最新留言。其中 LIMIT 10限制留言显示数量。绿色部份则是每条留言的输出样式。
  <?php
  global $wpdb;
  
  $sql = "SELECT DISTINCT ID, post_title, post_password, comment_ID,
  
  comment_post_ID, comment_author, comment_date_gmt, comment_approved,
  
  comment_type,comment_author_url,
  
  SUBSTRING(comment_content,1,30) AS com_excerpt
  
  FROM $wpdb->comments
  
  LEFT OUTER JOIN $wpdb->posts ON ($wpdb->comments.comment_post_ID =
  
  $wpdb->posts.ID)
  
  WHERE comment_approved = '1' AND comment_type ='' AND
  
  post_password = ''
  
  ORDER BY comment_date_gmt DESC
  
  LIMIT 10";
  
  $comments = $wpdb->get_results($sql);
  
  $output = $pre_HTML; foreach ($comments as $comment) {
  
  $output .= "n<li>".strip_tags($comment->comment_author)
      .":".
      " <a href=\"\" . get_permalink($comment->ID)" 
      ."#comment-" 
      . $comment->comment_ID 
      . "title=\"on \" ".
  
  $comment->post_title . ">" . strip_tags($comment->com_excerpt)
  
  ."</a></li>";
  
  } $output .= $post_HTML;
  
  echo $output;?>  PHP技术交流QQ群:422137578

  除非注明,文章均为 PHP二次开发 原创,转载请注明本文地址:http://www.php2.cc/article-2195-1.html

  相关阅读

  最新评论

  用户名:  *

  邮 箱:  *

  网 址: 注意加上“http://”哦!